Sverige är förvisso en rättsstat. Även i en sådan kan emellertid finnas systemfel i rättsordningen. När vi observerar sådana systemfel, kan det vara skäl att se över och reformera regelverken. Sådant skall naturligtvis göras med stor eftertänksamhet. Boten får inte bli värre än soten, skriver Bertil Lindström.

Skolinspektionen har beslutat stänga internatskolan Lundsberg med hänvisning till brutalt kamratförtryck på skolans elevhem. Man anser att riskerna för eleverna är alltför stora och att skolan har visat oförmåga att skydda dem från dessa risker. Vad innebär då Skolinspektionens stängningsbeslut?

Det innebär helt klart ett förbud mot att låta skolans lärare undervisa eleverna i skolans klassrum samt att i övrigt utföra skolutbildningsuppgifter. Däremot tycks beslutet inte innebära något förbud mot att låta barnen och ungdomarna bo på elevhemmen. Det förekommer nu förhandlingar med bl.a. en friskola i Karlstad om att denna skall ta emot en del av Lundsbergs tidigare elever. Dessa kan fortsätta att bo på elevhemmen. Skolinspektionen tycks inte ha befogenheter att förbjuda en elevhemsverksamhet, när det inte längre förekommer någon undervisning i elevhemmens omedelbara närhet. Tala om att slänga ut barn men behålla badvattnet!

Svensk rättstillämpning kan ibland te sig besynnerlig. Skolinspektionen kan både utöva tillsyn och fatta beslurt rörande institutioner, som undervisar/utbildar och då inklusive vad som händer inom de boenden, som institutionerna ansvarar för. Dessa instituioner ligger som helhet inom inspektionens domkrets. När sedan själva utbildningsinsatsen upphör inom institutionen, hamnar dess boenden emellertid utanför inspektionens domkrets. I den mån samma sorts kamratförtyck fortsätter på boendena, är detta inte längre något, som Skolinspektionen kan göra något åt. Sverige är förvisso en rättsstat. Även i en sådan kan emellertid finnas systemfel i rättsordningen. När vi observerar sådana systemfel, kan det vara skäl att se över och reformera regelverken. Sådant skall naturligtvis göras med stor eftertänksamhet. Boten får inte bli värre än soten. I det här fallet vill vi skydda barn och ungdomar mot kamratförtryck. Detta är en synnerligen angelägen uppgift. Den får inte misslyckas, därför att vi har illa fungerande regelsystem!

Bertil Lindström (M)