RelateratVi fortsätter vårt arbete med att Sundsvalls elever ska få en skola med högre kvalitet, en tryggare vardag och där alla elever uppnår kunskapsmålen. I det arbetet var det i dagsläget nödvändigt att stänga högstadiet på Ljustadalens skola och erbjuda alla dessa elever plats på Vibackeskolan, dit det ordnas gratis skolskjuts från Ljustadalen. Du skriver att de familjer som i stället väljer Haga skola bestraffas, genom att de då själva får ordna skolskjuts.

Vi i Koalitionen strävar efter att alla elever som bor mer än 3 eller 6 km från sin valda skola (beroende på årskurs) ska ha fria skolskjutsar, oavsett vilken skola i kommunen de väljer att gå på. Det ingår i vår tanke om det fria skolvalet. Därför skrev vi in det i vår budget för de kommande åren. Fullmäktige valde dock i juni att anta socialdemokraternas budget, och där finns det dessvärre inte med någon sådan skrivning. De har inte den ambitionen som vi har, utan för dem räcker det med den striktaste lagtolkningen i det här fallet.

Skollagen säger att elever som är skolskjutsberättigade och byter skola även får skolskjuts till den nya skolan om det blir kostnadsneutralt, alltså att det inte blir en dyrare lösning för kommunen. I detta fall blir det dock dyrare för kommunen att skjutsa elever från Ljustadalen till Haga, jämfört med till Alnö. Anledningen är att det sedan tidigare finns en så kallad områdesbuss i kommunens regi som kör för en fast kostnad mellan Ljustadalen och Alnö. Till Haga finns det ingen sådan, utan i det fallet skulle eleverna resa med busskort på den ordinarie busslinjen. Om Koalitionens budget hade antagits i juni, så hade eleverna fått skolskjuts även till Haga.

Magnus Sjödin (M) Kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun
Annelie Luthman (FP) Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sundsvalls kommun